תקנון מועדון לקוחות OMA

25.6.20

תקנון מועדון לקוחות אומה (OMA)

1. מבוא
מועדון הלקוחות של רונן חן בע"מ הנו מועדון לקוחות שהוקם במטרה להעניק לחברות המועדון עדכונים, מידע והטבות שונות ומגוונות. המצטרפות למועדון לקוחות של המותג אומא יצורפו למועדון הלקוחות של רונן חן.

2. הגדרות
• הצטרפות למועדון הלקוחות אינה כרוכה בתשלום.
• "אומה" הינו מותג חדש שהוקם ומשווק ע"י רונן חן בע"מ
• “הטבות” כהגדרתן בסעיף 4.1 לתקנון.
• “חברת מועדון” הנה מי שהצטרפה לחברות במועדון אומה בהתאם לסעיף 3 לתקנון.
• “טופס ההרשמה” הנו טופס הרשמה למועדון בנוסח שיעודכן מעת לעת ע”י המועדון.
• “המועדון” הנו מועדון הלקוחות של רונן חן בע"מ
• “מנהל המועדון” הנו רונן חן בע"מ
• “פרטי חברת המועדון” כהגדרתם בסעיף 7 לתקנון.
• “התקנון” הנו תקנון המועדון כמפורט במסמך זה.

3. הצטרפות למועדון
3.1. ההרשמה למועדון הנה לכל אדם מעל גיל 18.
3.2. ההרשמה למועדון נעשית באמצעות מילוי ומסירה של טופס ההרשמה (בכל אחת מחנויות רונן חן או באתר האינטרנט של החברה או בכל אתר בו ימכר מותג אומה)
3.3. מנהל המועדון רונן חן בע"מ יהיה רשאי לדחות בקשה להצטרף למועדון מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שתחול עליו החובה לנמק את סירובו.
3.4. הסכמה לכל תנאי התקנון הנה תנאי לחברות במועדון. מילוי טופס ההרשמה ומסירתו כאמור לעיל, כמוהו כהסכמה של מי שמבקש להירשם למועדון לכל הוראות התקנון לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחבר המועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם הוראות התקנון ו/או שינוי התקנון.
3.5. חברת המועדון אחראית לעדכן את המועדון בכל שינוי שיחול באיזה מפרטיה האישיים המפורטים בטופס ההרשמה, ובכלל זה בכתובת הדואר האלקטרונית שלה, בין היתר על מנת לאפשר את המשך הקשר הרציף בין המועדון לבין חברת המועדון. המועדון לא יהיה אחראי לאי קבלת הטבה, דיוור, עדכון או הודעה בקשר עם המועדון בגין אי עדכון הפרטים כאמור.
3.6. החברות במועדון היא לתקופת החברות בלבד ותתחדש אוטומטית אלא אם כן בקשה החברה אחרת.
3.7. עם סיום החברות במועדון מסתיימות גם ההטבות והזכויות שצברה הלקוחה בתקופת החברות.
3.8. בהצטרפותו למועדון מאשר חבר המועדון את הסכמתו לקבלת עדכונים תקופתיים ותוכן שיווקי ופרסומי מרונן חן עבור אומה , בכל אמצעי תקשורת שרונן חן בע"מ ימצא לנכון, בקשר לרונן חן עבור אומה לפעילויותיו ,למוצריו ולמבצעי הטבות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של רונן חן בע"מ, ולתקופה שאינה מוגבלת בזמן. לא ישלחו לחברי המועדון עדכונים ותוכן שיווקי ופרסומי המתייחסים למותג רונן חן, אלא למותג אומא בלבד.
3.9. לקוחה המבקשת להפסיק לקבל עדכונים תקופתיים מרונן חן בע"מ עבור אומה , במהלך תקופת החברות במועדון או שלאחריה, תודיע על כך לרונן חן בע"מ עבור אומה בהתאם לדרך המפורטת בעדכון שנשלח אליה ו/או בפניה ישירה לשירות הלקוחות של החברה, שפרטי ההתקשרות עמו מפורטים להלן.

4. הטבות לחברות המועדון
4.1 במסגרת המועדון , חברות המועדון יהיו זכאיות לקבל את ההטבות הבאות:
4.1.1. צבירה ומימוש נקודות
4.1.1.1. 10% מסך התשלום נצבר כנקודות לרשותך.
4.1.1.2. כל נקודה שווה 1 ₪
4.1.1.3. ניתן לפדות נקודות כאשר יש ברשות הלקוחה 150 נקודות או יותר
4.1.1.4. ניתן לפדות נקודות עבור פריטים בהנחה של עד 25%
4.1.1.5. ניתן לפדות נקודות על כל הפריטים בחנות ובלבד שעמדו בתנאי המופיע בסעיף 4.1.1.4.
4.1.1.6 . חברת מועדון שלא ביצעה רכישה למעלה מ 24 חודשים – ימחקו הנקודות שנצברו לזכותה
4.1.1.6 לא ניתן לממש נקודות בקניה באתר האינטרנט של אומא
4.2. אם וככל שמנהל המועדון יחליט שחלק מההטבות שיינתנו יהיו ניתנות למימוש באמצעות קופונים, הקופונים ישלחו ללקוחה באמצעי המשלוח בו יבחר מנהל המועדון ,לפי שיקול דעת מנהל המועדון. מימוש הקופונים כאמור יתבצע באמצעות הצגת עותק מודפס של הקופונים או באמצעות הצגת הודעת SMS/MMS המכילה את הקופונים (במידה והקופונים ישלחו לדואר האלקטרוני של חברות המועדון, האחריות להעברת הקופונים מהדואר האלקטרוני למכשיר הנייד מוטלת על חברות המועדון ) בחנויות רונן חן או בכל מקום בו יבחר מנהל המועדון ובלבד שיהיה רשום על הקופון. עלויות המרת הקופונים ו/או שליחת / קבלת הודעות SMS/MMS לטלפון הסלולארי. יובהר כי קופון שלא מומש על למועד סיום התוקף שלו לא יהיה תקף ולא יהיה ניתן לממשו לאחר מועד זה , וחברת המועדון לא תהיה זכאית לקופון חלופי ו/או תמורה כלשהי בגינו.
4.3. ההטבות הינן אישיות לחברות המועדון ואינן ניתנות להעברה.
4.4. מנהל המועדון שומר לעצמו את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את ההטבות ו/או את מחיריהן ו/או עלותן ו/או להציע הטבה חלופית, בכל עת, על פי שיקול דעתו.
4.5. רונן חן בע"מ שומר לעצמו הזכות להודיע על הפסקת פעילות המועדון בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בהודעה של 30 (שלושים) ימים מראש, וזאת מבלי לפגוע בהטבות ובקופונים אשר הוקנו לחברות המועדון עד למועד הפסקת הפעילות המועדון. במקרה של הפסקת פעילות המועדון כאמור :
4.5.1. תינתן לחברות המועדון האפשרות לנצל את ההטבות והקופונים שבידם כל עוד הם בתוקף על פי הרשום עליהם ;
4.5.2. לא יהיו לחברות המועדון כל טענות בגין הפסקת פעילות המועדון.

5. סיום וביטול חברות
5.1. מבלי לגרוע מהוראות הדין, כל חברת מועדון תהיה זכאית לבטל את חברותה במועדון בכל עת בהודעה שתימסר למועדון בכתב. הביטול בפועל ייעשה בתוך שלושה (3) ימי עסקים מיום שנמסרה הודעת הביטול ואם נמסרה הודעת הביטול באמצעות דואר רשום – בתוך שישה (6) ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח, והכל אם לא נקבה חברת המועדון במועד מאוחר יותר בהודעת הביטול.
5.2. במקרה של סיום או ביטול חברות במועדון מכל סיבה, לא תהיה חברת המועדון זכאית להטבות.

6. מדיניות פרטיות , מאגר מידע ודיוור ישיר
6.1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי כל אחד מחברי המועדון במסגרת מילוי טופס ההרשמה והשימוש באתר וכן הפרטים שייקלטו על ידי מערכת הקופות של החברה בגין רכישות חברת המועדון (“פרטי חברת המועדון”), יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של רונן חן בע"מ
6.2. רונן חן בע"מ לא ימסור את פרטי חברת המועדון לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן :
6.2.1. אם יידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין .
6.2.2. אם יקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדו בגין פעולות שבוצעו על ידי חברת המועדון ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין חברת המועדון לבין רונן חן בע"מ.
6.2.3. אם יארגן את פעילות המועדון במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות המועדון עם פעילותו של גוף אחר – רונן חן בע"מ יהיה זכאי להעביר לגוף האחר הנ”ל את פרטי חברת המועדון, ובלבד שהגוף האחר זה יקבל על עצמו כלפי חברי המועדון את הוראות מדיניות פרטיות זו. במקרה של העברת פרטי חברת המועדון לגוף אחר כאמור, רונן חן בע"מ ימסור הודעה לחברות המועדון.
6.3. מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של חברת המועדון לכך שפרטי חברת המועדון שלה וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיה שהגיע ו/או יגיע לידיעת רונן חן בע"מ , יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של רונן חן בע"מ עבור אומה או מי מטעמו, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות :
6.3.1. למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לחברת המועדון בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון , בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר )
6.3.2. לצרכי ניהול המועדון, עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר למועדון.
6.3.3. לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות.
6.3.4. לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות “עוגייה” (COOKIES) שימוש כאמור בפרטי המועדון לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של רונן חן בע"מ עבור אומה וחברת המועדון מוותרת בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. רונן חן בע"מ לא יחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמשת בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
6.4. חברות המועדון מאשרות שידוע להם שלא חלה עליהן חובה חוקית למסור את פרטי חברת המועדון וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונם החופשי ובהסכמתם. חברות המועדון מסכימים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרט חבר המועדון ומאשרת כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיע בפרטיות ולא יזכה אותם בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
6.5. חברות המועדון: שמתנגדות לשימוש בפרטי חברת המועדון אודותיהן או, שמעוניינות להסיר עצמן ממאגר המידע הרשום בבעלות רונן חן בע"מ עבור אומה, או שמבקשות שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר: יודיעו על כך בכתב למנהל המועדון, ובמקרה זה מנהל המועדון יפעל בהתאם להוראה שנמסרה להם, ורונן חן בע"מ יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, לבטל את חברותן במועדון מבלי שהם יהיו זכאיות לפיצוי כלשהו בגין כך.

7. אחריות
7.1. המועדון ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, בקשר למימוש ו/או אי מימוש ו/או השימוש בהטבות ו/או בקשר לנזק כלשהו, עקף, תוצאתי או נסיבתי, אשר יגרם לחברת המועדון או לצד שלישי כלשהו בקשר עם המועדון ו/או ההטבות, לרבות אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו”ב.
7.2. רונן חן בע"מ אינו מתחייב כי האתר ו/או המועדון של אומה לא ייסגרו ו/או כי הפעילות בהם לא תופסק באופן זמני או קבוע והוא שומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ו/או המועדון ו/או את פעילותו בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי. על כן, חברות המועדון מתבקשות לנהוג בהתאם וליצור גיבוי מחוץ לאתר של כל מידע ו/או תוכן אותו הינם מעוניינות לשמור.
7.3. רונן חן בע"מ ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש במועדון ו/או באתר , לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בהם, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטתם, ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את חברת המועדון בכל סעד ו/או זכות, למעט אם נאמר אחרת המפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, יהא רונן חן בע"מ רשאי מכל סיבה שתיראה לו סבירה, לבטל את המועדון או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שימצא לנכון. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות לחברות המועדון , לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקטו רונן חן בע"מ עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי רונן חן בע"מ אינם ולא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו לאדם כלשהו, לרבות לחברת מועדון, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל ו/או עקב הפעולות שינקטו כאמור.
7.4. רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתר אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. רונן חן בע"מ נוקט במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידי חברות המועדון באתר אולם על חברות המועדון לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. רונן חן בע"מ אינו מתחייב שהשירותים והמידע באתר ובשרתי המועדון ( או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם ) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר , בהרשמה ובהעלאת תוכן ו/או מידע , חברות המועדון משחררות את רונן חן בע"מ ו/או מי מטעמם מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרים על כל טענה כנגד ומנהל רונן חן בע"מ ו/או מי מטעמו בקשר לכך.

8. דרכי מסירת הודעות
8.1. דרכי מסירת הודעות מהמועדון לחברות המועדון, בכל דבר ועניין, ייעשו באופן ובדרך שייקבע על ידי רונן חן בע"מ, ולפי שיקול דעתו הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור, פרסום בחנויות רונן חן וחנויות אומה ככל שיהיו ו/או באמצעי תקשורת כלשהו ו/או באמצעות דיוור ישיר ו/או באתר האינטרנט של אומה ייחשב כמסירת הודעה לחברות המועדון ולחברות המועדון לא תהיינה טענה ו/או דרישה בגין כך ו/או טענה לאי ידיעה אודות תוכן ההודעה.
8.2. דרכי מסירת הודעות לחברות המועדון לרונן חן, בכל דבר ועניין , ייעשו באמצעות פנייה לשירות הלקוחות באמצעות דואר אלקטרוני : info@omaisawoman.com או בטלפון 03-5188433
8.3. שעות פעילות שירות הלקוחות : ימים א-ה בין השעות 09:00-17:00 ( ללא ערבי חג, חגים, שבתות, וימי שבתון )

9. כללי
9.1. יובהר כי אין בהוראות תקנון זה כדי לגרוע באופן כלשהו מהוראות תקנון האתר בכל הנוגע לשימוש באתר.
9.2. רונן חן בע"מ שומר לעצמו את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות התקנון, כולן או חלקן, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.
9.3. התקנון המעודכן יחייב החל ממועד פרסומו באתר. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי ההנהלה ברונן חן בע"מ.
9.4. רונן חן בע"מ רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לשנות את שם המועדון, סמלי המועדון וכיוצ”ב בכל עת.
9.5. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר למועדון, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. האמור לעיל לא יחול על עדכונים שהמועדון יערוך בתקנון, אשר יגברו על הוראות התקנון הלא מעודכנות.
9.6. האמור בתקנון זה נכתב בלשון נקבה לשם הנוחות בלבד ומופנה לגברים ונשים כאחד.
9.7. כל התנהגות של רונן חן בע"מ לטובת חברת המועדון בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור שלהם על האמור בתקנון זה.
9.8. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
9.9. לברורים ושאלות בכל עניין הנוגע למועדון ניתן לפנות לשירות הלקוחות באמצעות דואר אלקטרוני: info@omaisawoman.com . או בטלפון : 03-5188433 שעות פעילות שירות לקוחות : ימים א’-ה’ בין השעות 09:00-17:00 (ללא ערבי חג, חגים, שבתות, וימי שבתון).

אנו מברכים אותך על הצטרפותך למועדון ומאחלים לך קניה נעימה והנאה מרובה.